ایران نژاد

1400/05/13  -  10:05:39

.....................

ایران نژاد

1400/05/12  -  13:50:39

.....................

حبیبی

1400/05/12  -  13:23:44

.....................

ایران نژاد

1400/05/12  -  12:09:31

.....................

شیرازی

1400/05/12  -  11:08:27

.....................

ایران نژاد

1400/05/12  -  10:40:57

.....................

نجفی

1400/05/12  -  10:39:23

.....................

نجفی

1400/05/12  -  10:39:15

.....................

ایران نژاد

1400/05/12  -  10:14:57

.....................

ایران نژاد

1400/05/12  -  09:51:43

.....................

ایران نژاد

1400/05/12  -  09:38:24

.....................

ایران نژاد

1400/05/12  -  09:16:18

.....................

نجفی

1400/05/12  -  09:15:20

.....................

نجفی

1400/05/12  -  09:15:14

.....................

حبیبی

1400/05/11  -  18:48:18

.....................

حبیبی

1400/05/11  -  16:08:55

.....................

حبیبی

1400/05/11  -  14:04:32

.....................

نوبری

1400/05/11  -  13:17:57

.....................

نوبری

1400/05/11  -  13:15:30

.....................

ایران نژاد

1400/05/11  -  13:15:10

.....................

نجفی

1400/05/11  -  11:20:29

.....................

نجفی

1400/05/11  -  11:20:24

.....................

ایران نژاد

1400/05/11  -  09:37:13

.....................

ایران نژاد

1400/05/11  -  09:37:13

.....................

عشایری اسکویی

1400/05/10  -  13:11:18

.....................

مقیمی فام

1400/05/10  -  12:13:27

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/05/10  -  11:00:30

.....................

عشایری اسکویی

1400/05/10  -  10:33:08

.....................

افلاكي

1400/05/08  -  19:27:28

.....................

حبیبی

1400/05/08  -  13:22:13

.....................

صالحی

1400/05/06  -  10:21:25

.....................

صفری

1400/05/05  -  12:42:09

.....................

ایران نژاد

1400/05/05  -  10:42:51

.....................

فرهاد حدیثی

1400/05/05  -  08:22:11

.....................

فرهاد حدیثی

1400/05/04  -  14:04:08

.....................

ایران نژاد

1400/05/04  -  11:27:56

.....................

حبیبی

1400/05/04  -  11:07:52

.....................

ایران نژاد

1400/05/03  -  08:59:48

.....................

ایران نژاد

1400/05/02  -  14:06:49

.....................

نجفی

1400/05/02  -  10:31:19

.....................

نجفی

1400/05/02  -  10:26:23

.....................

نجفی

1400/05/02  -  10:26:16

.....................

صفری

1400/04/29  -  12:37:21

.....................

صفری

1400/04/28  -  16:59:39

.....................

صفری

1400/04/28  -  16:28:16

.....................

صفری

1400/04/28  -  16:12:40

.....................

نجفی

1400/04/28  -  14:04:28

.....................

نجفی

1400/04/28  -  13:11:34

.....................

نجفی

1400/04/28  -  13:11:29

.....................

ایران نژاد

1400/04/28  -  13:06:31

.....................

ایران نژاد

1400/04/28  -  11:28:26

.....................

صفری

1400/04/28  -  09:25:35

.....................

صادق نژادی

1400/04/27  -  18:48:46

.....................

صالحی

1400/04/27  -  11:45:27

.....................

صفری

1400/04/27  -  09:15:20

.....................

ایران نژاد

1400/04/26  -  11:22:30

.....................

ایران نژاد

1400/04/23  -  11:11:31

.....................

نجفی

1400/04/23  -  10:23:34

.....................

نجفی

1400/04/23  -  10:23:30

.....................

ایران نژاد

1400/04/23  -  09:41:30

.....................

نجفی

1400/04/23  -  08:57:32

.....................

نجفی

1400/04/23  -  08:57:27

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/04/22  -  12:24:46

.....................

ایران نژاد

1400/04/22  -  11:42:27

.....................

ایران نژاد

1400/04/22  -  10:46:23

.....................

ایران نژاد

1400/04/21  -  11:15:57

.....................

ایران نژاد

1400/04/21  -  10:33:30

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/04/21  -  10:19:54

.....................

حبیبی

1400/04/21  -  08:39:04

.....................

نجفی

1400/04/20  -  11:10:54

.....................

نجفی

1400/04/20  -  11:10:49

.....................

نجفی

1400/04/20  -  10:07:49

.....................

قلی زاده

1400/04/20  -  09:44:07

.....................

نجفی

1400/04/20  -  09:29:57

.....................

نجفی

1400/04/20  -  09:27:11

.....................

نجفی

1400/04/20  -  08:50:18

.....................

صفری

1400/04/20  -  08:33:33

.....................

ایران نژاد

1400/04/19  -  13:34:07

.....................

ایران نژاد

1400/04/19  -  12:56:43

.....................

ایران نژاد

1400/04/19  -  12:46:24

.....................

نجفی

1400/04/19  -  12:45:37

.....................

نجفی

1400/04/19  -  12:45:32

.....................

ایران نژاد

1400/04/19  -  11:44:34

.....................

نجفی

1400/04/19  -  09:53:14

.....................

نجفی

1400/04/19  -  09:53:00

.....................

نجفی

1400/04/19  -  09:52:50

.....................

ایران نژاد

1400/04/19  -  09:23:42

.....................

ایران نژاد

1400/04/17  -  09:29:02

.....................

صفری

1400/04/17  -  08:56:27

.....................

ایران نژاد

1400/04/16  -  12:15:26

.....................

ایران نژاد

1400/04/16  -  10:11:24

.....................

ایران نژاد

1400/04/16  -  07:44:15

.....................

آقازاده

1400/04/15  -  10:29:33

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/04/14  -  09:48:22

.....................

نجفی

1400/04/14  -  09:44:12

.....................

نجفی

1400/04/14  -  09:44:07

.....................

ایران نژاد

1400/04/14  -  09:40:32

.....................

ایران نژاد

1400/04/14  -  08:55:16

.....................

مکرم

1400/04/14  -  08:42:35

.....................

نجفی

1400/04/14  -  08:42:05

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8772مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8363 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور