علیزاده

1400/09/07  -  11:55:16

.....................

علیزاده خامنه

1400/09/07  -  11:52:35

.....................

علیزاده خامنه

1400/09/07  -  11:52:21

.....................

ایران نژاد

1400/09/07  -  09:49:56

.....................

نجفی

1400/09/06  -  12:55:14

.....................

علیزاده

1400/09/06  -  12:24:46

.....................

علیزاده

1400/09/06  -  12:24:27

.....................

نجفی

1400/09/06  -  12:21:10

.....................

نجفی

1400/09/06  -  12:21:04

.....................

عزیزی شهرک

1400/09/06  -  10:39:26

.....................

صفری

1400/09/06  -  10:03:08

.....................

ایران نژاد

1400/09/06  -  08:10:49

.....................

حبیبی

1400/09/05  -  17:36:00

.....................

حبیبی

1400/09/05  -  17:18:28

.....................

حبیبی

1400/09/05  -  17:17:14

.....................

نوبری

1400/09/04  -  13:12:38

.....................

نوبری

1400/09/04  -  13:04:21

.....................

نوبری

1400/09/04  -  12:49:47

.....................

رشتچی زاده

1400/09/04  -  11:51:24

.....................

رشتچی زاده

1400/09/04  -  11:49:27

.....................

رشتچی زاده

1400/09/04  -  11:44:49

.....................

رشتچی زاده

1400/09/04  -  11:42:30

.....................

رشتچی زاده

1400/09/04  -  11:41:30

.....................

رشتچی زاده

1400/09/04  -  11:41:19

.....................

نوبری

1400/09/04  -  11:08:27

.....................

نوبری

1400/09/04  -  11:02:17

.....................

ایران نژاد

1400/09/04  -  11:01:02

.....................

نوبری

1400/09/04  -  10:59:43

.....................

نوبری

1400/09/04  -  10:56:48

.....................

ایران نژاد

1400/09/04  -  10:55:40

.....................

ایران نژاد

1400/09/04  -  09:49:09

.....................

مقیمی فام

1400/09/03  -  11:22:56

.....................

حبیبی

1400/09/03  -  10:01:09

.....................

حبیبی

1400/09/03  -  09:59:26

.....................

عزیزی شهرک

1400/09/02  -  13:07:37

.....................

حبیبی

1400/09/02  -  12:01:16

.....................

حبیبی

1400/09/02  -  10:55:49

.....................

حبیبی

1400/09/02  -  10:55:38

.....................

حبیبی

1400/09/02  -  10:55:29

.....................

عشایری اسکویی

1400/09/02  -  09:55:45

.....................

حبیبی

1400/09/01  -  10:32:26

.....................

حبیبی

1400/09/01  -  10:32:10

.....................

حبیبی

1400/09/01  -  10:31:58

.....................

حبیبی

1400/09/01  -  09:32:23

.....................

فغانی نوبری

1400/09/01  -  09:31:43

.....................

حدیثی

1400/08/30  -  10:08:41

.....................

حدیثی

1400/08/30  -  10:08:35

.....................

عبدی

1400/08/30  -  09:25:33

.....................

مکرم

1400/08/30  -  09:22:36

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/30  -  02:55:58

.....................

حدیثی

1400/08/29  -  12:41:58

.....................

نجفی

1400/08/29  -  12:35:42

.....................

نجفی

1400/08/29  -  12:35:35

.....................

حسینی

1400/08/29  -  10:56:24

.....................

ایران نژاد

1400/08/29  -  10:52:57

.....................

حدیثی

1400/08/29  -  10:52:22

.....................

ایران نژاد

1400/08/29  -  10:51:35

.....................

حدیثی

1400/08/29  -  10:36:28

.....................

حدیثی

1400/08/29  -  10:36:22

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/29  -  08:45:59

.....................

حبیبی

1400/08/27  -  16:03:37

.....................

حبیبی

1400/08/27  -  16:03:17

.....................

حبیبی

1400/08/27  -  16:03:08

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/27  -  12:22:38

.....................

مکرم

1400/08/27  -  11:43:06

.....................

ایران نژاد

1400/08/27  -  10:40:17

.....................

مکرم

1400/08/27  -  09:20:07

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/26  -  11:23:30

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/26  -  11:06:06

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/08/26  -  10:27:40

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/08/26  -  10:25:22

.....................

حبیبی

1400/08/26  -  10:12:08

.....................

حبیبی

1400/08/26  -  10:11:56

.....................

حبیبی

1400/08/26  -  10:11:48

.....................

حبیبی

1400/08/26  -  10:11:42

.....................

حبیبی

1400/08/26  -  10:11:36

.....................

حبیبی

1400/08/26  -  10:11:30

.....................

حبیبی

1400/08/26  -  10:11:20

.....................

حبیبی

1400/08/26  -  10:11:13

.....................

حبیبی

1400/08/26  -  10:11:03

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/26  -  09:22:58

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/26  -  09:15:34

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/26  -  08:51:13

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/26  -  08:49:07

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/26  -  08:45:27

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/26  -  08:43:51

.....................

صالحی

1400/08/26  -  08:39:35

.....................

صالحی

1400/08/26  -  08:37:41

.....................

صالحی

1400/08/26  -  08:36:52

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/25  -  17:42:10

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/25  -  17:39:21

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/25  -  17:30:50

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/25  -  17:28:21

.....................

عزیزی شهرک

1400/08/25  -  17:27:35

.....................

حبیبی

1400/08/25  -  12:35:33

.....................

حبیبی

1400/08/25  -  12:35:32

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/08/25  -  12:31:09

.....................

فغانی نوبری

1400/08/25  -  12:16:00

.....................

صالحی

1400/08/25  -  11:01:22

.....................

صالحی

1400/08/25  -  10:57:40

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8785مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8372 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور