ایران نژاد

1401/05/20  -  12:28:55

.....................

ایران نژاد

1401/05/19  -  10:08:24

.....................

ایران نژاد

1401/05/19  -  09:06:01

.....................

ایران نژاد

1401/05/19  -  08:32:54

.....................

ایران نژاد

1401/05/18  -  09:25:10

.....................

شرقی

1401/05/12  -  10:51:25

.....................

ایران نژاد

1401/05/12  -  10:34:03

.....................

نجفی

1401/05/10  -  13:07:23

.....................

نجفی

1401/05/10  -  13:07:20

.....................

ایران نژاد

1401/05/10  -  12:48:53

.....................

علیزاده

1401/05/10  -  12:33:34

.....................

علیزاده خامنه

1401/05/10  -  12:31:59

.....................

علیزاده

1401/05/10  -  12:29:32

.....................

علیزاده

1401/05/10  -  12:29:18

.....................

ایران نژاد

1401/05/10  -  12:17:37

.....................

نجفی

1401/05/10  -  12:14:45

.....................

نجفی

1401/05/10  -  12:14:41

.....................

ایران نژاد

1401/05/10  -  10:57:52

.....................

ایران نژاد

1401/05/09  -  11:16:41

.....................

شیرازی

1401/05/08  -  10:42:49

.....................

صالحی

1401/05/06  -  10:59:21

.....................

شیرازی

1401/05/05  -  12:39:49

.....................

صفری

1401/05/05  -  10:25:11

.....................

صالحی

1401/05/03  -  13:00:48

.....................

صالحی

1401/05/03  -  12:43:09

.....................

صالحی

1401/05/03  -  12:39:49

.....................

نجفی

1401/05/03  -  11:55:29

.....................

حدیثی

1401/05/03  -  11:55:20

.....................

نوبری

1401/05/03  -  09:54:42

.....................

ایران نژاد

1401/05/03  -  09:54:25

.....................

نجفی

1401/05/02  -  12:13:26

.....................

نجفی

1401/05/02  -  12:13:23

.....................

صادق نژادی

1401/05/02  -  10:09:37

.....................

صادق نژادی

1401/05/01  -  09:26:32

.....................

شرقی

1401/04/28  -  12:00:30

.....................

نوبری

1401/04/28  -  11:31:55

.....................

صادق نژادی

1401/04/28  -  11:02:18

.....................

صالحی

1401/04/26  -  12:29:41

.....................

نجفی

1401/04/25  -  12:06:39

.....................

حدیثی

1401/04/25  -  12:06:35

.....................

رشتچی زاده

1401/04/22  -  12:36:41

.....................

رشتچی زاده

1401/04/22  -  12:31:57

.....................

نجفی

1401/04/22  -  12:30:12

.....................

نجفی

1401/04/22  -  12:30:08

.....................

ایران نژاد

1401/04/22  -  07:22:41

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/04/21  -  17:18:39

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/04/21  -  17:15:34

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/04/21  -  17:14:59

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/04/21  -  17:14:39

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/04/21  -  17:14:27

.....................

شرقی

1401/04/21  -  11:24:16

.....................

نجفی

1401/04/21  -  09:41:01

.....................

نجفی

1401/04/21  -  09:40:57

.....................

نجفی

1401/04/20  -  11:40:29

.....................

حدیثی

1401/04/20  -  11:40:17

.....................

نجفی

1401/04/20  -  11:40:06

.....................

حدیثی

1401/04/20  -  11:40:02

.....................

ایران نژاد

1401/04/20  -  11:38:20

.....................

ایران نژاد

1401/04/20  -  11:30:41

.....................

علیزاده

1401/04/18  -  13:32:42

.....................

علیزاده

1401/04/18  -  13:32:27

.....................

علیزاده

1401/04/18  -  13:12:41

.....................

علیزاده

1401/04/18  -  12:02:26

.....................

علیزاده

1401/04/18  -  11:25:12

.....................

علیزاده

1401/04/18  -  11:24:58

.....................

شرقی

1401/04/18  -  11:06:10

.....................

صالحی

1401/04/18  -  10:04:07

.....................

ابریشمی

1401/04/16  -  11:23:21

.....................

شرقی

1401/04/16  -  10:35:55

.....................

نجفی

1401/04/16  -  10:18:23

.....................

نجفی

1401/04/16  -  10:18:19

.....................

حدیثی

1401/04/16  -  10:17:31

.....................

حدیثی

1401/04/16  -  10:17:28

.....................

شرقی

1401/04/14  -  11:24:51

.....................

صالحی

1401/04/14  -  09:28:46

.....................

امیری

1401/04/13  -  09:54:41

.....................

شرقی

1401/04/12  -  11:23:38

.....................

صالحی

1401/04/09  -  09:46:49

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/04/09  -  08:26:12

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/04/09  -  08:24:58

.....................

صادق نژادی

1401/04/08  -  11:56:55

.....................

رشتچی زاده

1401/04/08  -  11:47:21

.....................

حدیثی

1401/04/08  -  11:46:34

.....................

حدیثی

1401/04/08  -  11:46:15

.....................

رشتچی زاده

1401/04/08  -  11:46:09

.....................

نجفی

1401/04/08  -  11:46:04

.....................

حدیثی

1401/04/08  -  11:46:01

.....................

رشتچی زاده

1401/04/08  -  11:45:17

.....................

رشتچی زاده

1401/04/08  -  11:45:00

.....................

نجفی

1401/04/08  -  11:43:36

.....................

حدیثی

1401/04/08  -  11:23:16

.....................

حدیثی

1401/04/08  -  11:21:48

.....................

حدیثی

1401/04/08  -  11:21:43

.....................

شیرازی

1401/04/08  -  09:19:11

.....................

شرقی

1401/04/07  -  10:51:33

.....................

ایران نژاد

1401/04/07  -  08:29:26

.....................

صالحی

1401/04/06  -  12:57:16

.....................

صالحی

1401/04/06  -  11:41:25

.....................

شیرازی

1401/04/06  -  10:51:51

.....................

شیرازی

1401/04/06  -  08:53:48

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8801مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8390 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور