مقیمی فام

1401/02/28  -  12:25:07

.....................

نوبری

1401/02/28  -  09:23:09

.....................

ایران نژاد

1401/02/27  -  09:53:24

.....................

نجفی

1401/02/26  -  13:40:01

.....................

نجفی

1401/02/26  -  13:39:55

.....................

امیری

1401/02/24  -  14:01:13

.....................

شیرازی

1401/02/24  -  12:22:46

.....................

شیرازی

1401/02/22  -  09:46:46

.....................

شیرازی

1401/02/21  -  11:30:12

.....................

آقازاده

1401/02/21  -  09:44:46

.....................

ایران نژاد

1401/02/21  -  09:27:26

.....................

صالحی

1401/02/20  -  13:05:20

.....................

صالحی

1401/02/20  -  13:02:05

.....................

صالحی

1401/02/20  -  13:01:50

.....................

رستمی

1401/02/20  -  10:40:04

.....................

فغانی نوبری

1401/02/20  -  10:39:31

.....................

شیرازی

1401/02/20  -  10:02:34

.....................

شیرازی

1401/02/19  -  11:39:06

.....................

شیرازی

1401/02/19  -  09:25:53

.....................

شیرازی

1401/02/19  -  08:27:04

.....................

نجفی

1401/02/19  -  07:33:19

.....................

نجفی

1401/02/19  -  07:33:17

.....................

نجفی

1401/02/18  -  13:55:29

.....................

نجفی

1401/02/18  -  13:53:18

.....................

نجفی

1401/02/18  -  13:53:16

.....................

شیرازی

1401/02/18  -  12:30:31

.....................

شیرازی

1401/02/18  -  09:37:37

.....................

شیرازی

1401/02/18  -  09:05:04

.....................

نجفی

1401/02/18  -  08:44:12

.....................

نجفی

1401/02/18  -  08:44:10

.....................

شیرازی

1401/02/18  -  08:11:39

.....................

نجفی

1401/02/17  -  13:40:40

.....................

نجفی

1401/02/17  -  13:40:37

.....................

ایران نژاد

1401/02/17  -  13:29:47

.....................

شیرازی

1401/02/17  -  12:38:12

.....................

نجفی

1401/02/17  -  11:59:44

.....................

نجفی

1401/02/17  -  11:12:48

.....................

نجفی

1401/02/17  -  11:12:46

.....................

شیرازی

1401/02/17  -  11:04:51

.....................

نجفی

1401/02/17  -  10:57:27

.....................

نجفی

1401/02/17  -  10:57:25

.....................

نجفی

1401/02/17  -  09:53:41

.....................

نجفی

1401/02/17  -  09:53:39

.....................

شیرازی

1401/02/17  -  09:39:12

.....................

شیرازی

1401/02/17  -  09:26:23

.....................

شیرازی

1401/02/17  -  08:25:21

.....................

شیرازی

1401/02/17  -  08:16:03

.....................

شیرازی

1401/02/15  -  11:34:55

.....................

ایران نژاد

1401/02/12  -  12:54:26

.....................

نجفی

1401/02/12  -  12:35:41

.....................

نجفی

1401/02/12  -  12:32:26

.....................

نجفی

1401/02/12  -  12:32:04

.....................

نجفی

1401/02/12  -  12:31:17

.....................

نجفی

1401/02/12  -  12:31:13

.....................

شیرازی

1401/02/12  -  12:10:25

.....................

شیرازی

1401/02/12  -  11:22:42

.....................

شیرازی

1401/02/12  -  10:24:54

.....................

شیرازی

1401/02/12  -  08:46:41

.....................

ایران نژاد

1401/02/10  -  08:44:13

.....................

ایران نژاد

1401/02/08  -  07:52:10

.....................

رستمی

1401/02/06  -  13:17:19

.....................

فغانی نوبری

1401/02/06  -  12:26:08

.....................

شیرازی

1401/02/06  -  11:17:58

.....................

امیری

1401/02/05  -  11:45:16

.....................

ایران نژاد

1401/02/04  -  10:56:46

.....................

ایران نژاد

1401/02/04  -  10:37:59

.....................

نجفی

1401/02/04  -  10:25:37

.....................

نجفی

1401/02/04  -  10:25:35

.....................

نجفی

1401/02/04  -  07:39:28

.....................

نجفی

1401/02/04  -  07:39:25

.....................

ایران نژاد

1401/02/01  -  10:53:55

.....................

نجفی

1401/02/01  -  09:41:44

.....................

نجفی

1401/02/01  -  09:41:41

.....................

علیزاده

1401/01/30  -  12:55:10

.....................

علیزاده

1401/01/30  -  12:54:54

.....................

علیزاده

1401/01/30  -  12:52:24

.....................

علیزاده خامنه

1401/01/30  -  12:52:04

.....................

علیزاده خامنه

1401/01/30  -  12:51:51

.....................

ایران نژاد

1401/01/30  -  08:39:06

.....................

ایران نژاد

1401/01/30  -  07:33:00

.....................

نجفی

1401/01/29  -  12:30:53

.....................

نجفی

1401/01/29  -  12:30:46

.....................

نجفی

1401/01/29  -  12:30:41

.....................

نجفی

1401/01/29  -  10:46:14

.....................

نجفی

1401/01/29  -  10:40:21

.....................

ایران نژاد

1401/01/27  -  12:35:14

.....................

ایران نژاد

1401/01/27  -  12:01:59

.....................

ایران نژاد

1401/01/24  -  11:48:37

.....................

شیرازی

1401/01/24  -  09:36:22

.....................

ایران نژاد

1401/01/22  -  08:51:10

.....................

نجفی

1401/01/22  -  08:49:34

.....................

نجفی

1401/01/22  -  08:49:31

.....................

نجفی

1401/01/21  -  09:26:06

.....................

نجفی

1401/01/21  -  09:26:04

.....................

رشتچی زاده

1401/01/20  -  11:41:11

.....................

رشتچی زاده

1401/01/20  -  11:40:56

.....................

رشتچی زاده

1401/01/20  -  11:40:22

.....................

رشتچی زاده

1401/01/20  -  11:36:33

.....................

رشتچی زاده

1401/01/20  -  11:33:09

.....................

رشتچی زاده

1401/01/20  -  11:31:45

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8798مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8386 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور