ایران نژاد

1401/06/31  -  11:14:19

.....................

ایران نژاد

1401/06/30  -  08:32:14

.....................

ایران نژاد

1401/06/28  -  09:23:28

.....................

ایران نژاد

1401/06/27  -  10:18:00

.....................

ایران نژاد

1401/06/27  -  09:40:41

.....................

ایران نژاد

1401/06/24  -  11:27:03

.....................

ایران نژاد

1401/06/24  -  09:57:42

.....................

صالحی

1401/06/23  -  11:30:04

.....................

ایران نژاد

1401/06/21  -  12:33:23

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/06/21  -  09:15:56

.....................

ایران نژاد

1401/06/20  -  11:35:25

.....................

ایران نژاد

1401/06/20  -  11:12:28

.....................

ایران نژاد

1401/06/20  -  09:58:44

.....................

ایران نژاد

1401/06/19  -  12:31:43

.....................

ایران نژاد

1401/06/14  -  11:24:02

.....................

ایران نژاد

1401/06/14  -  11:07:54

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/06/14  -  08:20:02

.....................

ایران نژاد

1401/06/13  -  13:41:12

.....................

ایران نژاد

1401/06/13  -  09:36:11

.....................

ایران نژاد

1401/06/13  -  08:52:13

.....................

ایران نژاد

1401/06/13  -  08:48:03

.....................

ایران نژاد

1401/06/10  -  11:36:53

.....................

شیرازی

1401/06/10  -  10:25:09

.....................

علیزاده

1401/06/08  -  10:40:04

.....................

علیزاده خامنه

1401/06/08  -  10:36:13

.....................

علیزاده

1401/06/08  -  10:35:20

.....................

علیزاده

1401/06/08  -  10:35:07

.....................

شیرازی

1401/06/08  -  09:01:02

.....................

ایران نژاد

1401/06/07  -  10:53:04

.....................

ایران نژاد

1401/06/07  -  10:52:43

.....................

فغانی نوبری

1401/06/06  -  13:03:54

.....................

فغانی نوبری

1401/06/06  -  13:02:03

.....................

نجفی

1401/06/06  -  12:51:54

.....................

نجفی

1401/06/06  -  12:51:42

.....................

ایران نژاد

1401/06/05  -  10:06:53

.....................

شیرازی

1401/06/03  -  10:54:31

.....................

صفری

1401/06/03  -  08:56:17

.....................

شیرازی

1401/06/02  -  09:15:59

.....................

نجفی

1401/06/02  -  08:12:21

.....................

نجفی

1401/06/02  -  08:12:17

.....................

نجفی

1401/06/01  -  13:30:52

.....................

نجفی

1401/06/01  -  13:30:49

.....................

حدیثی

1401/06/01  -  10:40:57

.....................

ایران نژاد

1401/06/01  -  10:35:51

.....................

شیرازی

1401/05/31  -  13:00:50

.....................

نجفی

1401/05/31  -  12:20:11

.....................

نجفی

1401/05/31  -  12:20:07

.....................

نجفی

1401/05/31  -  10:52:49

.....................

ایران نژاد

1401/05/31  -  10:50:20

.....................

شیرازی

1401/05/31  -  09:46:19

.....................

ایران نژاد

1401/05/31  -  07:26:56

.....................

ایران نژاد

1401/05/29  -  11:46:15

.....................

ایران نژاد

1401/05/27  -  11:50:44

.....................

ایران نژاد

1401/05/26  -  10:20:48

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/05/24  -  12:48:04

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/05/24  -  12:46:39

.....................

ایران نژاد

1401/05/23  -  08:06:17

.....................

ایران نژاد

1401/05/22  -  10:21:53

.....................

ایران نژاد

1401/05/20  -  12:28:55

.....................

ایران نژاد

1401/05/19  -  10:08:24

.....................

ایران نژاد

1401/05/19  -  09:06:01

.....................

ایران نژاد

1401/05/19  -  08:32:54

.....................

ایران نژاد

1401/05/18  -  09:25:10

.....................

شرقی

1401/05/12  -  10:51:25

.....................

ایران نژاد

1401/05/12  -  10:34:03

.....................

نجفی

1401/05/10  -  13:07:23

.....................

نجفی

1401/05/10  -  13:07:20

.....................

ایران نژاد

1401/05/10  -  12:48:53

.....................

علیزاده

1401/05/10  -  12:33:34

.....................

علیزاده خامنه

1401/05/10  -  12:31:59

.....................

علیزاده

1401/05/10  -  12:29:32

.....................

علیزاده

1401/05/10  -  12:29:18

.....................

ایران نژاد

1401/05/10  -  12:17:37

.....................

نجفی

1401/05/10  -  12:14:45

.....................

نجفی

1401/05/10  -  12:14:41

.....................

ایران نژاد

1401/05/10  -  10:57:52

.....................

ایران نژاد

1401/05/09  -  11:16:41

.....................

شیرازی

1401/05/08  -  10:42:49

.....................

صالحی

1401/05/06  -  10:59:21

.....................

شیرازی

1401/05/05  -  12:39:49

.....................

صفری

1401/05/05  -  10:25:11

.....................

صالحی

1401/05/03  -  13:00:48

.....................

صالحی

1401/05/03  -  12:43:09

.....................

صالحی

1401/05/03  -  12:39:49

.....................

نجفی

1401/05/03  -  11:55:29

.....................

حدیثی

1401/05/03  -  11:55:20

.....................

نوبری

1401/05/03  -  09:54:42

.....................

ایران نژاد

1401/05/03  -  09:54:25

.....................

نجفی

1401/05/02  -  12:13:26

.....................

نجفی

1401/05/02  -  12:13:23

.....................

صادق نژادی

1401/05/02  -  10:09:37

.....................

صادق نژادی

1401/05/01  -  09:26:32

.....................

شرقی

1401/04/28  -  12:00:30

.....................

نوبری

1401/04/28  -  11:31:55

.....................

صادق نژادی

1401/04/28  -  11:02:18

.....................

صالحی

1401/04/26  -  12:29:41

.....................

نجفی

1401/04/25  -  12:06:39

.....................

حدیثی

1401/04/25  -  12:06:35

.....................

رشتچی زاده

1401/04/22  -  12:36:41

.....................

رشتچی زاده

1401/04/22  -  12:31:57

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8802مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8391 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور