صالحی

1401/04/02  -  08:36:04

.....................

صالحی

1401/04/02  -  08:04:33

.....................

ایران نژاد

1401/04/02  -  07:19:38

.....................

حدیثی

1401/04/01  -  11:04:08

.....................

حدیثی

1401/04/01  -  11:03:47

.....................

حدیثی

1401/04/01  -  11:02:22

.....................

حدیثی

1401/04/01  -  11:01:13

.....................

نجفی

1401/04/01  -  10:51:26

.....................

نجفی

1401/04/01  -  10:51:24

.....................

ابریشمی

1401/04/01  -  10:48:49

.....................

صالحی

1401/04/01  -  10:19:52

.....................

امیری

1401/04/01  -  09:52:18

.....................

صالحی

1401/04/01  -  09:43:17

.....................

شرقی

1401/03/31  -  12:49:07

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/03/31  -  08:35:32

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/03/31  -  08:33:43

.....................

امیری

1401/03/30  -  11:20:29

.....................

ایران نژاد

1401/03/28  -  07:11:55

.....................

ایران نژاد

1401/03/25  -  10:53:10

.....................

نجفی

1401/03/24  -  09:45:22

.....................

نجفی

1401/03/24  -  09:45:06

.....................

نجفی

1401/03/24  -  09:44:19

.....................

نجفی

1401/03/24  -  09:41:57

.....................

نجفی

1401/03/24  -  08:45:16

.....................

نجفی

1401/03/24  -  08:45:14

.....................

امیری

1401/03/23  -  08:50:50

.....................

شرقی

1401/03/22  -  09:40:24

.....................

امیری

1401/03/21  -  13:09:02

.....................

امیری

1401/03/21  -  12:31:53

.....................

امیری

1401/03/21  -  12:10:14

.....................

شرقی

1401/03/21  -  11:58:04

.....................

شرقی

1401/03/21  -  11:46:50

.....................

صالحی

1401/03/19  -  10:46:18

.....................

نجفی

1401/03/18  -  12:39:58

.....................

نجفی

1401/03/18  -  12:39:56

.....................

شیرازی

1401/03/18  -  08:41:01

.....................

ایران نژاد

1401/03/17  -  10:22:42

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/03/17  -  09:11:32

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/03/17  -  09:10:21

.....................

ابریشمی

1401/03/12  -  09:11:53

.....................

نجفی

1401/03/10  -  13:39:35

.....................

نجفی

1401/03/10  -  13:39:33

.....................

نوبری

1401/03/09  -  13:37:59

.....................

ایران نژاد

1401/03/09  -  13:35:07

.....................

ایران نژاد

1401/03/09  -  13:33:38

.....................

نوبری

1401/03/09  -  13:32:14

.....................

ایران نژاد

1401/03/09  -  09:56:50

.....................

ابریشمی

1401/03/09  -  09:47:32

.....................

ایران نژاد

1401/03/08  -  12:07:49

.....................

صالحی

1401/03/08  -  11:56:01

.....................

شیرازی

1401/03/07  -  10:33:54

.....................

امیری

1401/03/07  -  09:53:09

.....................

نجفی

1401/03/05  -  11:49:14

.....................

نجفی

1401/03/05  -  11:49:12

.....................

شیرازی

1401/03/05  -  08:54:10

.....................

صالحی

1401/03/04  -  11:21:41

.....................

ایران نژاد

1401/03/03  -  11:58:57

.....................

صفری

1401/03/03  -  11:14:02

.....................

ایران نژاد

1401/03/03  -  11:05:10

.....................

ایران نژاد

1401/03/03  -  10:58:34

.....................

نوبری

1401/03/03  -  09:41:41

.....................

ایران نژاد

1401/03/03  -  09:41:24

.....................

نجفی

1401/03/02  -  11:43:52

.....................

نجفی

1401/03/02  -  11:43:44

.....................

ایران نژاد

1401/03/02  -  11:35:10

.....................

نجفی

1401/03/01  -  10:52:53

.....................

نجفی

1401/03/01  -  10:52:50

.....................

ایران نژاد

1401/03/01  -  10:43:41

.....................

نجفی

1401/03/01  -  09:42:07

.....................

نجفی

1401/03/01  -  09:42:05

.....................

صالحی

1401/02/31  -  10:09:49

.....................

شیرازی

1401/02/31  -  08:30:32

.....................

ایران نژاد

1401/02/29  -  08:16:35

.....................

مقیمی فام

1401/02/28  -  12:25:07

.....................

نوبری

1401/02/28  -  09:23:09

.....................

ایران نژاد

1401/02/27  -  09:53:24

.....................

نجفی

1401/02/26  -  13:40:01

.....................

نجفی

1401/02/26  -  13:39:55

.....................

امیری

1401/02/24  -  14:01:13

.....................

شیرازی

1401/02/24  -  12:22:46

.....................

شیرازی

1401/02/22  -  09:46:46

.....................

شیرازی

1401/02/21  -  11:30:12

.....................

آقازاده

1401/02/21  -  09:44:46

.....................

ایران نژاد

1401/02/21  -  09:27:26

.....................

صالحی

1401/02/20  -  13:05:20

.....................

صالحی

1401/02/20  -  13:02:05

.....................

صالحی

1401/02/20  -  13:01:50

.....................

رستمی

1401/02/20  -  10:40:04

.....................

فغانی نوبری

1401/02/20  -  10:39:31

.....................

شیرازی

1401/02/20  -  10:02:34

.....................

شیرازی

1401/02/19  -  11:39:06

.....................

شیرازی

1401/02/19  -  09:25:53

.....................

شیرازی

1401/02/19  -  08:27:04

.....................

نجفی

1401/02/19  -  07:33:19

.....................

نجفی

1401/02/19  -  07:33:17

.....................

نجفی

1401/02/18  -  13:55:29

.....................

نجفی

1401/02/18  -  13:53:18

.....................

نجفی

1401/02/18  -  13:53:16

.....................

شیرازی

1401/02/18  -  12:30:31

.....................

شیرازی

1401/02/18  -  09:37:37

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8801مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8386 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور