صادق نژادی

1400/10/29  -  13:05:45

.....................

ایران نژاد

1400/10/29  -  11:27:37

.....................

نجفی

1400/10/29  -  07:53:11

.....................

نجفی

1400/10/29  -  07:53:06

.....................

حدیثی

1400/10/28  -  13:40:14

.....................

ایران نژاد

1400/10/28  -  13:38:52

.....................

ایران نژاد

1400/10/28  -  13:33:36

.....................

شیرازی

1400/10/28  -  10:50:00

.....................

شیرازی

1400/10/28  -  10:20:17

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/28  -  10:08:06

.....................

نجفی

1400/10/28  -  09:45:20

.....................

نجفی

1400/10/28  -  09:44:33

.....................

نجفی

1400/10/28  -  09:44:17

.....................

نجفی

1400/10/28  -  09:43:18

.....................

نجفی

1400/10/28  -  09:43:02

.....................

ایران نژاد

1400/10/28  -  09:09:07

.....................

کرمی

1400/10/27  -  20:59:20

.....................

کرمی

1400/10/27  -  20:59:10

.....................

کرمی

1400/10/27  -  20:57:44

.....................

کرمی

1400/10/27  -  20:57:22

.....................

رشتچی زاده

1400/10/27  -  09:59:21

.....................

ایران نژاد

1400/10/26  -  13:52:37

.....................

شرقی

1400/10/26  -  13:22:35

.....................

ایران نژاد

1400/10/25  -  12:28:24

.....................

ایران نژاد

1400/10/25  -  12:16:27

.....................

صالحی

1400/10/25  -  11:45:07

.....................

صالحی

1400/10/25  -  11:44:55

.....................

صالحی

1400/10/25  -  11:44:42

.....................

ایران نژاد

1400/10/25  -  10:07:19

.....................

شیرازی

1400/10/23  -  12:49:16

.....................

شیرازی

1400/10/23  -  11:35:33

.....................

رشتچی زاده

1400/10/22  -  12:30:24

.....................

نجفی

1400/10/22  -  11:38:09

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/22  -  11:34:28

.....................

نجفی

1400/10/22  -  11:09:40

.....................

نجفی

1400/10/22  -  11:09:33

.....................

شیرازی

1400/10/22  -  09:39:52

.....................

ابریشمی

1400/10/21  -  10:52:12

.....................

شیرازی

1400/10/21  -  09:22:36

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/20  -  21:56:12

.....................

نجفی

1400/10/20  -  09:06:14

.....................

نجفی

1400/10/20  -  09:06:10

.....................

نجفی

1400/10/19  -  12:33:39

.....................

حدیثی

1400/10/19  -  12:11:50

.....................

نجفی

1400/10/19  -  12:11:23

.....................

ایران نژاد

1400/10/19  -  11:48:23

.....................

نجفی

1400/10/19  -  11:46:48

.....................

نجفی

1400/10/19  -  11:46:42

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/19  -  11:30:20

.....................

حدیثی

1400/10/19  -  11:23:23

.....................

حدیثی

1400/10/19  -  11:19:00

.....................

حدیثی

1400/10/19  -  11:19:00

.....................

حدیثی

1400/10/19  -  11:18:49

.....................

حدیثی

1400/10/19  -  11:18:15

.....................

حدیثی

1400/10/19  -  11:18:05

.....................

حدیثی

1400/10/19  -  11:17:56

.....................

ایران نژاد

1400/10/19  -  11:00:10

.....................

نوبری

1400/10/19  -  10:50:58

.....................

ایران نژاد

1400/10/19  -  10:50:45

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/18  -  21:35:00

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/18  -  11:32:39

.....................

افلاكي

1400/10/18  -  07:45:09

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/15  -  12:53:03

.....................

افلاكي

1400/10/14  -  22:32:07

.....................

صالحی

1400/10/14  -  13:52:51

.....................

صالحی

1400/10/14  -  13:51:57

.....................

صالحی

1400/10/14  -  13:51:44

.....................

ایران نژاد

1400/10/14  -  13:16:06

.....................

شیرازی

1400/10/14  -  12:20:39

.....................

ایران نژاد

1400/10/14  -  10:46:18

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/14  -  10:17:23

.....................

علیزاده

1400/10/14  -  09:57:44

.....................

علیزاده خامنه

1400/10/14  -  09:52:32

.....................

علیزاده

1400/10/14  -  09:51:25

.....................

علیزاده

1400/10/14  -  09:51:12

.....................

افلاكي

1400/10/14  -  08:37:28

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/14  -  08:25:57

.....................

ایران نژاد

1400/10/13  -  13:16:00

.....................

صفری

1400/10/13  -  11:10:16

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/12  -  19:45:25

.....................

نجفی

1400/10/12  -  12:35:21

.....................

نجفی

1400/10/12  -  11:24:36

.....................

نجفی

1400/10/12  -  11:24:32

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/12  -  10:37:46

.....................

صالحی

1400/10/11  -  10:42:16

.....................

صالحی

1400/10/11  -  10:42:16

.....................

افلاكي

1400/10/11  -  09:58:39

.....................

ایران نژاد

1400/10/09  -  10:15:45

.....................

افلاكي

1400/10/09  -  08:17:49

.....................

حبیبی

1400/10/08  -  21:45:02

.....................

نجفی

1400/10/08  -  13:51:47

.....................

نجفی

1400/10/08  -  13:51:43

.....................

ایران نژاد

1400/10/08  -  09:54:09

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/07  -  13:27:16

.....................

افلاكي

1400/10/07  -  07:48:05

.....................

صالحی

1400/10/06  -  12:40:48

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/06  -  11:49:13

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/06  -  10:52:22

.....................

صالحی

1400/10/06  -  10:26:15

.....................

محمدزاده آیدیشه

1400/10/06  -  09:44:05

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8783مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8376 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور