محمدزاده آیدیشه

1399/11/06  -  11:31:34

.....................

ایران نژاد

1399/11/06  -  11:20:54

.....................

خداشناس

1399/11/06  -  10:30:39

.....................

خداشناس

1399/11/06  -  10:30:09

.....................

حدیثی

1399/11/06  -  09:59:49

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/11/05  -  20:11:55

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/11/05  -  19:12:35

.....................

خداشناس

1399/11/05  -  12:42:10

.....................

خداشناس

1399/11/05  -  12:42:01

.....................

شیرازی

1399/11/05  -  12:23:35

.....................

خداشناس

1399/11/05  -  12:01:47

.....................

خداشناس

1399/11/05  -  12:01:32

.....................

ایران نژاد

1399/11/05  -  11:57:29

.....................

ایران نژاد

1399/11/05  -  11:14:51

.....................

ایران نژاد

1399/11/05  -  10:19:59

.....................

صالحی

1399/11/05  -  10:07:30

.....................

ایران نژاد

1399/11/05  -  09:43:27

.....................

ایران نژاد

1399/11/05  -  09:08:57

.....................

شیرازی

1399/11/05  -  08:08:27

.....................

میکائیلی

1399/11/04  -  17:42:17

.....................

رستمی کشکی

1399/11/04  -  14:21:32

.....................

حدیثی

1399/11/04  -  12:24:22

.....................

ایران نژاد

1399/11/04  -  12:10:28

.....................

ایران نژاد

1399/11/04  -  09:58:35

.....................

ایران نژاد

1399/11/04  -  09:51:24

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/11/04  -  09:07:53

.....................

رستمی کشکی

1399/11/04  -  08:57:14

.....................

شیرازی

1399/11/04  -  08:19:15

.....................

میکائیلی

1399/11/02  -  22:10:39

.....................

ایران نژاد

1399/11/02  -  12:18:17

.....................

علیزاده

1399/11/02  -  12:14:21

.....................

علیزاده خامنه

1399/11/02  -  12:12:48

.....................

علیزاده

1399/11/02  -  12:12:00

.....................

نجفی

1399/11/02  -  10:38:47

.....................

نجفی

1399/11/02  -  10:38:46

.....................

نجفی

1399/11/02  -  10:38:40

.....................

صالحی

1399/11/02  -  09:31:09

.....................

صالحی

1399/11/02  -  09:27:25

.....................

صالحی

1399/11/02  -  09:27:25

.....................

خداشناس

1399/11/02  -  09:16:19

.....................

صالحی

1399/11/02  -  08:31:12

.....................

صالحی

1399/11/01  -  13:02:55

.....................

خداشناس

1399/11/01  -  12:23:59

.....................

صالحی

1399/11/01  -  12:08:12

.....................

خداشناس

1399/11/01  -  12:05:17

.....................

خداشناس

1399/11/01  -  12:05:10

.....................

نجفی

1399/11/01  -  11:17:19

.....................

صالحی

1399/11/01  -  10:34:13

.....................

شیرازی

1399/11/01  -  09:18:41

.....................

عشایری اسکویی

1399/11/01  -  08:58:07

.....................

شیرازی

1399/11/01  -  08:49:25

.....................

شیرازی

1399/11/01  -  08:19:11

.....................

ایران نژاد

1399/10/30  -  13:13:46

.....................

خداشناس

1399/10/30  -  12:44:39

.....................

خداشناس

1399/10/30  -  12:44:32

.....................

خداشناس

1399/10/30  -  12:18:16

.....................

خداشناس

1399/10/30  -  12:18:09

.....................

ایران نژاد

1399/10/30  -  12:14:29

.....................

شیرازی

1399/10/30  -  11:49:41

.....................

ایران نژاد

1399/10/30  -  10:45:25

.....................

صادق نژادی

1399/10/30  -  10:43:23

.....................

شیرازی

1399/10/30  -  10:37:06

.....................

حدیثی

1399/10/30  -  09:57:57

.....................

نجفی

1399/10/30  -  09:56:50

.....................

نجفی

1399/10/30  -  09:56:50

.....................

نجفی

1399/10/30  -  09:56:49

.....................

نجفی

1399/10/30  -  09:56:49

.....................

نجفی

1399/10/30  -  08:58:12

.....................

نجفی

1399/10/30  -  08:58:06

.....................

امیری

1399/10/30  -  08:06:35

.....................

حدیثی

1399/10/30  -  08:00:49

.....................

ایران نژاد

1399/10/30  -  07:36:20

.....................

حسینی

1399/10/29  -  12:45:20

.....................

حسینی

1399/10/29  -  12:45:18

.....................

نجفی

1399/10/29  -  12:40:36

.....................

نجفی

1399/10/29  -  12:40:35

.....................

شیرازی

1399/10/29  -  12:20:48

.....................

نجفی

1399/10/29  -  12:08:45

.....................

نجفی

1399/10/29  -  12:08:41

.....................

صادق نژادی

1399/10/29  -  11:09:20

.....................

صادق نژادی

1399/10/29  -  10:47:41

.....................

شیرازی

1399/10/29  -  10:32:40

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/10/29  -  10:27:48

.....................

میکائیلی

1399/10/29  -  10:00:51

.....................

ایران نژاد

1399/10/29  -  07:45:53

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/10/28  -  19:19:48

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/10/28  -  18:51:39

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/10/28  -  17:08:40

.....................

میکائیلی

1399/10/28  -  17:06:57

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/10/28  -  13:35:24

.....................

صالحی

1399/10/28  -  13:26:21

.....................

صالحی

1399/10/28  -  13:26:21

.....................

صالحی

1399/10/28  -  13:06:20

.....................

صالحی

1399/10/28  -  13:04:16

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/10/28  -  12:33:56

.....................

میکائیلی

1399/10/27  -  22:15:51

.....................

محمدزاده آیدیشه

1399/10/27  -  08:21:20

.....................

میکائیلی

1399/10/26  -  23:42:49

.....................

امیری

1399/10/26  -  19:16:04

.....................

میکائیلی

1399/10/26  -  12:34:59

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8753مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8335 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور