ایران نژاد

1399/09/04  -  12:50:39

.....................

ایران نژاد

1399/09/04  -  12:16:44

.....................

ایران نژاد

1399/09/04  -  09:11:05

.....................

شیرازی

1399/09/03  -  09:37:55

.....................

ایران نژاد

1399/09/02  -  11:47:46

.....................

شیرازی

1399/09/02  -  11:07:03

.....................

شیرازی

1399/09/02  -  08:59:36

.....................

ابریشمی

1399/09/01  -  12:18:47

.....................

شیرازی

1399/09/01  -  10:39:19

.....................

شیرازی

1399/09/01  -  08:07:19

.....................

ایران نژاد

1399/08/29  -  12:47:17

.....................

ایران نژاد

1399/08/29  -  12:01:56

.....................

نجفی

1399/08/29  -  11:36:04

.....................

نجفی

1399/08/29  -  11:36:01

.....................

ایران نژاد

1399/08/29  -  11:11:06

.....................

مکرم

1399/08/29  -  10:25:50

.....................

شیرازی

1399/08/29  -  09:31:47

.....................

ایران نژاد

1399/08/28  -  10:59:51

.....................

خداشناس

1399/08/28  -  10:49:24

.....................

خداشناس

1399/08/28  -  10:49:17

.....................

ایران نژاد

1399/08/28  -  08:17:14

.....................

شیرازی

1399/08/28  -  07:50:47

.....................

خداشناس

1399/08/27  -  12:22:40

.....................

خداشناس

1399/08/27  -  11:44:40

.....................

خداشناس

1399/08/27  -  11:37:13

.....................

خداشناس

1399/08/27  -  11:37:01

.....................

ایران نژاد

1399/08/27  -  11:26:38

.....................

ایران نژاد

1399/08/27  -  10:42:49

.....................

ایران نژاد

1399/08/27  -  09:39:50

.....................

ایران نژاد

1399/08/27  -  09:08:32

.....................

شیرازی

1399/08/27  -  08:12:20

.....................

ایران نژاد

1399/08/26  -  13:21:09

.....................

ایران نژاد

1399/08/26  -  13:00:55

.....................

شیرازی

1399/08/26  -  12:46:45

.....................

ایران نژاد

1399/08/26  -  12:17:01

.....................

شیرازی

1399/08/26  -  12:15:10

.....................

شیرازی

1399/08/26  -  11:50:45

.....................

ایران نژاد

1399/08/26  -  11:41:52

.....................

شیرازی

1399/08/26  -  11:25:37

.....................

شیرازی

1399/08/26  -  10:58:46

.....................

ایران نژاد

1399/08/26  -  10:28:48

.....................

ایران نژاد

1399/08/26  -  10:15:21

.....................

شیرازی

1399/08/26  -  08:49:27

.....................

شیرازی

1399/08/26  -  08:10:14

.....................

ایران نژاد

1399/08/25  -  12:04:46

.....................

شرقی

1399/08/25  -  11:37:34

.....................

شرقی

1399/08/25  -  11:37:16

.....................

شیرازی

1399/08/25  -  11:32:11

.....................

ایران نژاد

1399/08/25  -  11:04:16

.....................

ایران نژاد

1399/08/25  -  10:38:43

.....................

شیرازی

1399/08/25  -  10:08:31

.....................

شیرازی

1399/08/25  -  09:30:42

.....................

ایران نژاد

1399/08/25  -  09:23:36

.....................

شیرازی

1399/08/25  -  09:12:04

.....................

ایران نژاد

1399/08/25  -  08:17:31

.....................

شیرازی

1399/08/25  -  08:14:16

.....................

ایران نژاد

1399/08/24  -  13:41:02

.....................

ایران نژاد

1399/08/24  -  13:38:06

.....................

شیرازی

1399/08/24  -  12:43:25

.....................

ایران نژاد

1399/08/24  -  12:21:05

.....................

ایران نژاد

1399/08/24  -  12:12:31

.....................

شیرازی

1399/08/24  -  11:23:14

.....................

ایران نژاد

1399/08/24  -  10:00:16

.....................

ایران نژاد

1399/08/24  -  07:36:57

.....................

شیرازی

1399/08/22  -  11:06:29

.....................

ایران نژاد

1399/08/22  -  10:38:50

.....................

ایران نژاد

1399/08/22  -  10:18:02

.....................

ایران نژاد

1399/08/22  -  09:47:37

.....................

ایران نژاد

1399/08/22  -  09:47:29

.....................

خداشناس

1399/08/21  -  10:22:21

.....................

خداشناس

1399/08/21  -  10:22:13

.....................

ایران نژاد

1399/08/21  -  07:42:02

.....................

ایران نژاد

1399/08/20  -  12:59:09

.....................

ایران نژاد

1399/08/20  -  12:02:26

.....................

عشایری اسکویی

1399/08/20  -  11:25:37

.....................

صادق نژادی

1399/08/20  -  11:11:19

.....................

ایران نژاد

1399/08/20  -  10:22:17

.....................

ایران نژاد

1399/08/19  -  12:10:21

.....................

ایران نژاد

1399/08/19  -  11:18:56

.....................

ایران نژاد

1399/08/19  -  07:58:57

.....................

صادق نژادی

1399/08/17  -  19:09:48

.....................

خداشناس

1399/08/17  -  10:52:44

.....................

خداشناس

1399/08/17  -  10:41:12

.....................

خداشناس

1399/08/17  -  10:41:05

.....................

ایران نژاد

1399/08/17  -  08:52:47

.....................

ایران نژاد

1399/08/15  -  12:01:17

.....................

رستمی کشکی

1399/08/15  -  11:53:01

.....................

رستمی کشکی

1399/08/15  -  11:52:52

.....................

فغانی نوبری

1399/08/15  -  11:51:45

.....................

ایران نژاد

1399/08/15  -  10:10:10

.....................

ایران نژاد

1399/08/15  -  08:55:24

.....................

ایران نژاد

1399/08/14  -  13:02:51

.....................

آقازاده

1399/08/14  -  11:58:15

.....................

عزیزی شهرک

1399/08/14  -  11:52:29

.....................

خداشناس

1399/08/14  -  11:49:54

.....................

خداشناس

1399/08/14  -  11:49:46

.....................

صفری

1399/08/14  -  08:05:48

.....................

ایران نژاد

1399/08/12  -  13:24:58

.....................

ایران نژاد

1399/08/12  -  13:23:47

.....................

ایران نژاد

1399/08/12  -  13:05:54

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8712مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8311 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور