علیزاده

1401/11/12  -  11:38:44

.....................

علیزاده

1401/11/12  -  11:36:29

.....................

علیزاده

1401/11/12  -  11:34:54

.....................

علیزاده

1401/11/12  -  11:34:39

.....................

علیزاده خامنه

1401/11/12  -  11:31:53

.....................

علیزاده خامنه

1401/11/12  -  11:30:11

.....................

علیزاده خامنه

1401/11/12  -  11:23:06

.....................

علیزاده خامنه

1401/11/12  -  11:22:52

.....................

ایران نژاد

1401/11/12  -  11:18:27

.....................

شیرازی

1401/11/11  -  10:02:53

.....................

حدیثی

1401/11/10  -  12:40:45

.....................

حدیثی

1401/11/10  -  12:40:37

.....................

شیرازی

1401/11/10  -  12:21:53

.....................

آقازاده

1401/11/10  -  11:44:09

.....................

شیرازی

1401/11/10  -  10:43:26

.....................

شیرازی

1401/11/10  -  10:06:36

.....................

حدیثی

1401/11/10  -  09:57:46

.....................

حدیثی

1401/11/10  -  09:55:06

.....................

حدیثی

1401/11/10  -  09:47:27

.....................

حدیثی

1401/11/10  -  09:47:23

.....................

نجفی

1401/11/10  -  09:46:59

.....................

ایران نژاد

1401/11/10  -  09:43:55

.....................

ایران نژاد

1401/11/10  -  09:32:03

.....................

ایران نژاد

1401/11/10  -  08:49:35

.....................

شیرازی

1401/11/09  -  12:46:36

.....................

شیرازی

1401/11/09  -  11:38:14

.....................

نجفی

1401/11/09  -  09:18:07

.....................

نجفی

1401/11/09  -  09:18:01

.....................

شیرازی

1401/11/09  -  08:42:30

.....................

آقازاده

1401/11/08  -  10:44:49

.....................

ایران نژاد

1401/11/08  -  09:46:16

.....................

شیرازی

1401/11/05  -  11:37:30

.....................

شیرازی

1401/11/03  -  12:36:56

.....................

مقیمی فام

1401/11/03  -  10:50:56

.....................

مقیمی فام

1401/11/02  -  08:05:05

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/11/01  -  13:23:22

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/11/01  -  13:22:15

.....................

ایران نژاد

1401/10/29  -  09:58:58

.....................

آقازاده

1401/10/27  -  11:55:12

.....................

شیرازی

1401/10/27  -  10:39:36

.....................

ایران نژاد

1401/10/17  -  12:31:34

.....................

ایران نژاد

1401/10/15  -  10:33:15

.....................

ایران نژاد

1401/10/13  -  12:19:53

.....................

مقیمی فام

1401/10/13  -  12:15:11

.....................

ایران نژاد

1401/10/11  -  12:34:29

.....................

ایران نژاد

1401/10/11  -  12:33:10

.....................

مقیمی فام

1401/10/11  -  12:23:35

.....................

حدیثی

1401/10/10  -  11:13:27

.....................

نجفی

1401/10/10  -  11:13:18

.....................

حدیثی

1401/10/10  -  11:13:15

.....................

نجفی

1401/10/08  -  11:51:42

.....................

حدیثی

1401/10/08  -  11:51:40

.....................

ایران نژاد

1401/10/08  -  11:50:35

.....................

شیرازی

1401/10/01  -  10:33:39

.....................

ایران نژاد

1401/09/28  -  09:32:58

.....................

شیرازی

1401/09/20  -  12:09:39

.....................

آقازاده

1401/09/20  -  09:46:27

.....................

میکائیلی

1401/09/19  -  11:12:37

.....................

میکائیلی

1401/09/19  -  11:12:34

.....................

میکائیلی

1401/09/17  -  20:44:29

.....................

میکائیلی

1401/09/17  -  20:44:03

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  12:08:06

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  12:05:54

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  11:45:30

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  11:43:53

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  11:42:25

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  11:39:48

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  11:38:53

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  11:35:55

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  11:28:47

.....................

علیزاده

1401/09/17  -  11:20:58

.....................

علیزاده

1401/09/17  -  11:20:46

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  11:20:15

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/17  -  11:16:46

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/17  -  11:14:11

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/17  -  11:13:55

.....................

علیزاده

1401/09/17  -  11:06:28

.....................

علیزاده

1401/09/17  -  11:06:16

.....................

علیزاده

1401/09/17  -  11:04:12

.....................

علیزاده

1401/09/17  -  11:03:58

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/17  -  11:01:29

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/17  -  11:01:16

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/17  -  10:57:31

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/17  -  10:38:03

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/17  -  10:37:44

.....................

حدیثی

1401/09/17  -  10:33:38

.....................

حدیثی

1401/09/17  -  10:33:36

.....................

ایران نژاد

1401/09/17  -  07:42:16

.....................

میکائیلی

1401/09/16  -  22:44:37

.....................

میکائیلی

1401/09/16  -  22:44:33

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/16  -  14:26:18

.....................

علیزاده

1401/09/16  -  14:25:29

.....................

علیزاده

1401/09/16  -  14:25:13

.....................

حدیثی

1401/09/16  -  14:21:12

.....................

حدیثی

1401/09/16  -  14:21:10

.....................

حدیثی

1401/09/16  -  14:16:41

.....................

حدیثی

1401/09/16  -  14:16:36

.....................

علیزاده

1401/09/16  -  14:15:04

.....................

علیزاده خامنه

1401/09/16  -  14:13:41

.....................

علیزاده

1401/09/16  -  14:13:08

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8801مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8399 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور