ایران نژاد

1401/09/07  -  12:53:21

.....................

ایران نژاد

1401/09/07  -  11:30:03

.....................

ایران نژاد

1401/09/07  -  11:29:21

.....................

ایران نژاد

1401/09/07  -  11:28:31

.....................

شیرازی

1401/09/05  -  12:02:24

.....................

ایران نژاد

1401/09/01  -  10:21:00

.....................

ایران نژاد

1401/08/29  -  10:40:04

.....................

صفری

1401/08/28  -  10:45:00

.....................

ایران نژاد

1401/08/28  -  10:39:58

.....................

صفری

1401/08/28  -  09:15:56

.....................

صفری

1401/08/28  -  08:14:42

.....................

صفری

1401/08/28  -  08:01:34

.....................

صفری

1401/08/28  -  07:55:16

.....................

ایران نژاد

1401/08/25  -  08:54:56

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/08/23  -  08:09:43

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/08/22  -  13:31:20

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/08/22  -  13:14:31

.....................

شیرازی

1401/08/21  -  12:26:02

.....................

آقازاده

1401/08/14  -  09:25:37

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/08/12  -  09:24:06

.....................

ایران نژاد

1401/08/11  -  12:48:04

.....................

ایران نژاد

1401/08/11  -  10:35:16

.....................

شیرازی

1401/08/10  -  10:18:10

.....................

ایران نژاد

1401/08/09  -  10:23:26

.....................

صفری

1401/08/08  -  07:56:47

.....................

ایران نژاد

1401/08/03  -  11:41:33

.....................

ایران نژاد

1401/07/12  -  10:21:29

.....................

ایران نژاد

1401/07/12  -  09:33:00

.....................

ایران نژاد

1401/07/12  -  09:10:06

.....................

ایران نژاد

1401/07/11  -  11:32:31

.....................

ایران نژاد

1401/07/11  -  08:30:09

.....................

ایران نژاد

1401/07/10  -  10:05:03

.....................

ایران نژاد

1401/07/10  -  10:04:38

.....................

ایران نژاد

1401/07/09  -  11:16:13

.....................

ایران نژاد

1401/06/31  -  11:14:19

.....................

ایران نژاد

1401/06/30  -  08:32:14

.....................

ایران نژاد

1401/06/28  -  09:23:28

.....................

ایران نژاد

1401/06/27  -  10:18:00

.....................

ایران نژاد

1401/06/27  -  09:40:41

.....................

ایران نژاد

1401/06/24  -  11:27:03

.....................

ایران نژاد

1401/06/24  -  09:57:42

.....................

صالحی

1401/06/23  -  11:30:04

.....................

ایران نژاد

1401/06/21  -  12:33:23

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/06/21  -  09:15:56

.....................

ایران نژاد

1401/06/20  -  11:35:25

.....................

ایران نژاد

1401/06/20  -  11:12:28

.....................

ایران نژاد

1401/06/20  -  09:58:44

.....................

ایران نژاد

1401/06/19  -  12:31:43

.....................

ایران نژاد

1401/06/14  -  11:24:02

.....................

ایران نژاد

1401/06/14  -  11:07:54

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/06/14  -  08:20:02

.....................

ایران نژاد

1401/06/13  -  13:41:12

.....................

ایران نژاد

1401/06/13  -  09:36:11

.....................

ایران نژاد

1401/06/13  -  08:52:13

.....................

ایران نژاد

1401/06/13  -  08:48:03

.....................

ایران نژاد

1401/06/10  -  11:36:53

.....................

شیرازی

1401/06/10  -  10:25:09

.....................

علیزاده

1401/06/08  -  10:40:04

.....................

علیزاده خامنه

1401/06/08  -  10:36:13

.....................

علیزاده

1401/06/08  -  10:35:20

.....................

علیزاده

1401/06/08  -  10:35:07

.....................

شیرازی

1401/06/08  -  09:01:02

.....................

ایران نژاد

1401/06/07  -  10:53:04

.....................

ایران نژاد

1401/06/07  -  10:52:43

.....................

فغانی نوبری

1401/06/06  -  13:03:54

.....................

فغانی نوبری

1401/06/06  -  13:02:03

.....................

نجفی

1401/06/06  -  12:51:54

.....................

نجفی

1401/06/06  -  12:51:42

.....................

ایران نژاد

1401/06/05  -  10:06:53

.....................

شیرازی

1401/06/03  -  10:54:31

.....................

صفری

1401/06/03  -  08:56:17

.....................

شیرازی

1401/06/02  -  09:15:59

.....................

نجفی

1401/06/02  -  08:12:21

.....................

نجفی

1401/06/02  -  08:12:17

.....................

نجفی

1401/06/01  -  13:30:52

.....................

نجفی

1401/06/01  -  13:30:49

.....................

حدیثی

1401/06/01  -  10:40:57

.....................

ایران نژاد

1401/06/01  -  10:35:51

.....................

شیرازی

1401/05/31  -  13:00:50

.....................

نجفی

1401/05/31  -  12:20:11

.....................

نجفی

1401/05/31  -  12:20:07

.....................

نجفی

1401/05/31  -  10:52:49

.....................

ایران نژاد

1401/05/31  -  10:50:20

.....................

شیرازی

1401/05/31  -  09:46:19

.....................

ایران نژاد

1401/05/31  -  07:26:56

.....................

ایران نژاد

1401/05/29  -  11:46:15

.....................

ایران نژاد

1401/05/27  -  11:50:44

.....................

ایران نژاد

1401/05/26  -  10:20:48

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/05/24  -  12:48:04

.....................

محمدزاده آیدیشه

1401/05/24  -  12:46:39

.....................

ایران نژاد

1401/05/23  -  08:06:17

.....................

ایران نژاد

1401/05/22  -  10:21:53

.....................

ایران نژاد

1401/05/20  -  12:28:55

.....................

ایران نژاد

1401/05/19  -  10:08:24

.....................

ایران نژاد

1401/05/19  -  09:06:01

.....................

ایران نژاد

1401/05/19  -  08:32:54

.....................

ایران نژاد

1401/05/18  -  09:25:10

.....................

شرقی

1401/05/12  -  10:51:25

.....................

ایران نژاد

1401/05/12  -  10:34:03

.....................

نجفی

1401/05/10  -  13:07:23

.....................

 

پیگیری درخواست

کد رهگیری :

 

 

تعداد درخواست های ثبت شده در سامانه به 8802مورد و تعداد مجوز های تصویب شده به 8391 مورد رسید .

فایل تصویر متقاضی می بایست فقط با پسوند jpg ، رنگی ، واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد .

مشخصات جغرافیایی طرح بر اساس درجه درج گردد.

مثال : 37.24863000 و 40.43978000

با توجه به عملکرد ضعیف مرورگر توصیه میگردد از سایر مرورگر ها مانند و استفاده نمایید .


سامانه درخواست

مجوز فعالیت های کشاورزی

1.7.4 ویرایش

ورود به سامانه


: نام کاربری

: كلمه عبور